is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1839, 01-10-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Stichtelijke Geschriften.

Veel ruimer valt de oogst uit, gelijk in vorige jaren, zoo ook in dit jaar, van Stichtelijke Geschriften. Onder dezelve zijn er niet weinige, die zich min of meer aan den Bijbel aansluiten en wel van Bijbelverklaring uitgaan, 't welk een eigenaardig en -verblijdend teeken is van de geestesrigting der Christelijke Kerk in ons Vaderland. Van die schriften vermelden wij weder het Dagboek ten gehruike lij den Bijhelschen Almanak van het Nederlandsche Godsdienstige Traktaat - Genootschap , voor het jaar 1838, 't welk zijnen vijfden jaarkring heeft beleefd en daarmede nu vooreerst is gesloten. In velerlei opzigten is dit Dagboek een aangenaam bewijs van den goeden geest der Nederlandsche Kerk; onder anderen ook daarin, dat het, door allerlei Godgeleerden, in ons geheele land verspreid, geschreven zijnde, een onwedersprekelijk gedenkstuk blijft van de eenheid, welke in onze Kerk heerschte, door den band der liefde tot christüs, juist in die jaren, toen kwaadwillige lasteraars schreeuwden, dat alle banden waren verbroken en de Kerk was ontbonden, dewyl de verpligting op de Formulieren van eenheid in de Hervormde Kerk niet meer zoo naauw was, als voor tweehonderd jaren.

Het is zekerlijk mede aan den opgang, dien het Dagboek gemaakt heeft toe te schrijven, dat ook eene andere soortgelijke onderneming is tot stand gekomen, namelijk de uitgave der Aanleiding tot godsdienstige overdenkingen op iederen dag des jaars 1837, door t. van spaix , onder medewerking van eenige gods-