is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1839, 01-10-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zonde, dewijl Christus in ons wil leven (16); ten derde, dat de godsdienst dus niet in een welen of doen of in beide bestaat, maar een geestelijk leven is, en de Christelijke Godsdienst een leven van Christus in ons, cene gemeenschap met God door Christus. Deze drie gronddenkbeelden worden nu ook wel elders voorgedragen; maar wij weten niet, bij welken vaderlandschen Schrijver ze zoo consequent en uitvoerig en vooral zoo zuiver zouden zijn uiteengezet, en het is zekerlijk daarom, dat men de feilen van busch voorbijziet en dit geschrift in allerlei Tijdschriften met ingenomenheid heeft aangekondigd (17). Vragen wij, waar deze denkbeelden oorspronkelijk te huis behooren? Die geen vreemdeling in de ontwikkeling der Duitsche Godgeleerdheid is, weet, dat zij tot het kenmerkende moeten gerekend worden van de wedergeboorte der Theologische wetenschappen, die van sciileiermacher is uitgegaan; gelijk dan ook busch zich meer dan eens op dezen Godgeleerde beroept (18) en een vriend en leerling van dezen, lücke, het boek van busch in cene voorrede heeft aanbevolen. In het algemeen moet Steller dezes, hoewel hij vele

(16) Busch noemt de verlossing, bl. H3 der Doogduitsche uitgave, „eene reiniging des menselielijken geslachts van de inwonende zonde, door middel van de levendige inwerking des Verlossers en van de mededeeling zijns onzondigen levens." Daar <eze omschrijving in eene bcoordeeling van klokiucks Messias voorvomt, welke de Vertaler oversloeg, vindt men haar in de iVederduitsehe uitgave niet.

(17) Verg. Gudg. Bijdragen, 18S9, I, 149—154. Dc Vrijmoedige, 1839, II, 43—52. -Letleroef. 1838 , 303—306, enz.

(18) Te weten m de Hoogduitsehe uitgave; de Vertaler lieeft, in plaats der min bekende vreemde boeken, doorgaans Noderlandsche geschriften aangevoerd.