is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1839, 01-10-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap van minder belang, daar men bij hen een vasten, indrukwekkenden vorm van eerediensl bez.il, en men dus bij overlevering ontvangt, wat wij door nadenken en kunst moeien scheppen. Geenszins inlusschen verlangt Steller dezes, dat ook wij, Nederlandsche Protestanten, zulk een' blijvenden vorm mogen ontvangen. Hij is het geheel eens met den waardigen fransen van eck, die de tolk van het Nederlaridsche volk was, toen hij in zijne bekende Svnodale rede protesteerde tegen het bevorderen van bet Godsrijk door uitcrlijken praal. Maar hoe vrij onze eerediensl moge zijn, er moet toch eene ccredienst weien j de leerrede moei niet liet cenige z'jn , waarvan de stichting der Genieenle afhangt; gebeden, gezangen, voorlezen uil Gods woord moeien mede plaats hebben, cn deze dingen zoo indrukwekkend mogelijk. De Synode der Hervormden in 1817 heeft dus een uitstekend goed werk vnrrigt door eenigc verordeningen hieromtrent in te voeren, en de behoefte des tijds gaal voort met steeds meerdere verbeteringen hierin te verlangen en daar te stellen. Dit blijkt ons vooral uit gelegenheids leerredenen, gelijk in de Overzigten van vorige jaren ook telkens is aangewezen. Eenige van die Leerredenen hebben wij vroeger reeds opgenoemd; maar ze zijn ons of niet onder de oogen gekomen of hadden geen liturgisch belang. Behalve de daar genoemde zou hier nog in aanmerking komen, de Leerrede tot besluit van het jaar 1837, door g. u. hein, Predihant le Kampen, doch ook deze hebben wij niet gezien.

Onder de weinige stukken, die wij hier kunnen vermelden , behoort 's Konings zes en zestigste verjaardag, godsdienstig gevierd le Zwolle, op den 24 Augustus 1838, door g. ji. van senden. Ook de