Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen om zondaren zalig tc maken. Neen , ik mag het niet verbergen : het Evangelie iri zoodanig licht geplaatst, hoe vele zalige oogenhlikken heeft het mij, in stille overpeinzing nedergezeten, verschaft; welk eene milde bron van vertroosting onder het leed, mij uit de hand des hemelschen Vaders toegeschikt, heeft dit Evangelie mij geopend! Het is mij, als zag ik telkens daar voor mijne oogen de zaligheid van God, voor allen ook voor mij bereid." ,

En wie is de man, die zoo spreekt ? die alzoo over t geheel ccne omkeering ten goede en eene hervorming der Godgeleerdheid in zijnen leeftijd wil zien en aanwijzen? Het is de helderdenkende en verstandige van k.ooten, ook door zijne schriften bekend; het is de hartelijke en nederige Christen, die in deze Feestrede ook nog het volgende zegt bl. 28—30 : » Maar hoe wordt mijn oog zoo beneveld ? Wat ontroert mij , wanneer ik dien wensch [om in te gaan in de zalige ruste des hemels] op myne lippen neem ? Daar verschijnen voor mijnen geest tallooze tekortkomingen, gebreken, afdwalingen , van het begin mijnes levens lot op dezen dag; traagheid, ontrouw in de dienst van jezüs Christus onzen Heer! O, zoo ik verwerpelijk wierde bevonden ; zoo ik in de toekomst van jezus Christus

beschaamd zoude gemaakt worden! Ik durf mijne

oogen niet opslaan. Ik sta daar van verre by den tollenaar, die op zijne borst sloeg, en ootmoedig bad: »OGod! wees mij zondaar genadig!"... »Ik zeg u zoo sprak jezus, »deze ging geregtvaardigd naar zijn huis." "

»Thans keert de rust weder in mijne ziel. Mijne ooren hebben de slem des Zaligmakers gehoord. Mijne oogen hebben Hem aanschouwd: in Hem heb ik den

Sluiten