Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangewezen symptomen van lichamelijke en

psychische eigenschappen;

c. het noteeren van de waarnemingsuitkomsten.

3. De in stelling 2 bedoelde taak kan door Kerk en huisgezin niet verricht worden: 't is dus noodzakelijk, dat de school onderzoekt, of zij hier 't noodige kan doen.

4. Vóór plaatsing op de lijst van schoolwerkzaamheden pleit:

a. de groote waarde van 't werk;

b. 't feit, dat 't alleen op school kan verricht worden ;

c. 't feit, dat do onderwijzer voor zijn opvoedingsarbeid reeds allerlei waarnemingen heeft te doen, welke met die voor beroepskeuze kunnen gecombineerd worden;

d. dat door 't volgen van practische regels bij waarnemen en noteeren de reeds nu verplichte arbeid niet veel zal toenemen ;

e. dat systematische waarneming en aanteekening in verband met beroepskeuze ingevoerd, in hooge mate ten goede zal komen aan de zedelijke opvoeding;

f. dat invoering van 't voorbereidend werk voor beroepskeuze op onze scholen het gevaar voorkomt van regeling en uitvoering van beroepskeuswerkzaamheden door publieke bestuurslichamen op z.g. neutrale wijze.

5. Tégen invoering van dit werk op de school pleit:

a. de veelheid van zaken, waaraan de school haar aandacht en kracht heeft te wijden;

b. de gedeeltelijke effectloosheid, omdat de ouders vaak met adviezen geen rekening kunnen of willen houden en gewenschte beroepen voor de leerlingen niet altijd open staan;

c. de mogelijkheid, dat aan de leerlingen bepaalde eigenschappen en daarmede een bepaalde werkkring worden ontzegd, terwijl deze eigenschappen zich later toch kunnen ontwikkelen;

d. 't feit, dat 't onderwijzend personeel in 't algemeen voor de vervulling van deze taak nog niet voldoende is gevormd.

6. Vergelijking van het voor en tegen voert tot de uitspraak, dat de school niet mag weigeren de voorbereiding voor een juiste beroepskeuze als haar taak te beschouwen.

7. De school zal deze taak op practische wijze kunnen volvoeren door gebruik te maken van leerlingkaarten, die met den leerling mee de geheele school doorreizen en bevatten een lijst van vakken en aan te kweeken eigenschappen met gelegenheid tot 't aanteekenen van kwartaalcijfers en daarnaast een persoonslijst, met ruimte voor aanteekeningen door de achtereenvolgende onderwijzers.

8. Een voor dit doel geschikte persoonslijst kan verkregen worden door gebruik te maken van de lijst voorkomende in 't werk „Handleiding voor psychologisch onderzoek op de school" van Prof. Dr. F. Roels en J. v. d. Spek en

a. deze uit te breiden met vragen, betrekking hebbend op de aan te kweeken eigenschappen ;

b. weg te laten alle vragen, vallend buiten 't terrein van de L. S.;

c. alle vragen scherp te formuleeren;

d. de vragen in te deelen volgens de onderdeden van onderwijs en opvoeding, waarbij de waarneming vooral geschieden moet.

9. Om succes te bereiken zal het tenslotte noodzakelijk zijn, dat de opleiding en de organisatie den onderwijzer voorbereiden, tot richtig vervullen van de bovenomschreven taak.

V

Wij sporen allen, die zich voor deelname aan deze Paedagogische Week nog niet opgaven, met kracht aan dit alsnog te doen.

¥

Sluiten