is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanleg en beroep; maandblad voor beroepskeuze, jrg 1, 1925, 01-12-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Technische Vakken

Namen

Onderwerpen

I I ■ I I I i

M 22 Nov. 11/12

V 24 2/3'/,

B 25 lO'A/12

M 29 „ 11/12

M 30 „ 3/4

M 1 Dec. U/12

™ * « 3'/./4

s 9 „ U/12

Godsdienst

Namen

Onderwerpen

23 Nov. 97a/ll Geestelijkheid . 30 „ 9V2/H

7 Dec. 9'/2/ll

Sociaal onderwerp

g

Namen ^ Q

Onderwerpen

S. . . 24 Nov. 11/12

]. . . 25 2/3'/,

N. . . 1 Dec. 3/4

S. . . 6 „ 97.110'/.

B. . . 8 „ 3/4

Het program bevat nog een Rooster met dag- en uren voor Excursies en Toezichtbeurten, waarvan vermelding echter overbodig is

Een en ander doet zien, al mag het dan op geen volledigheid aanspraak maken, dat in dit opzicht wel iets valt te bereiken, hoewel blijvend resultaat pas zal worden verkregen als deze pogingen in de volksovertuiging als vaste punten worden noodig geacht om ver-

breking van de paedagogische lijn in het leven onzer jongelingschap te voorkomen. In hoeverre de aandacht der beroepskeuzeactie moet gaan naar het vraagstuk van de werkloosheid in den rijpenden leeftijd? Ia het werk der beroepskeuze vinden we als een der noodzakelijke verlengstukken aangebracht de nazorg.

Het eindpunt der schoolperiode verbindt zij aan het beginpunt der maatschappelijke zelfstandigheid, en op heel dien langen weg poogt zij den levensgang der jeugd in evenwicht te houden. Wat zij bij dien arbeid ontmoeten gaat, vindt in al zijn verscheidenheid en nuanceering op een of andere wijze verzorging, althans een speurend oog en denkend hoofd, dat nagaat en overweegt ter voorziening.

Dat oog en hoofd zich scherpen ter beveiliging onzer jeugd, die onder de schutse van het heilzame werk der beroepskeuze, met vertrouwen de toekomst tegemoet treedt! Wetende de gevaren, die perioden van werkloosheid, vooral met haar blijvend karakter van heden, medebrengen, zal de nazorg ook dit deel haar toegewezen zien, en zal zij bij haar werk gebruik hebben te maken van de middelen door den Rector in zijn artikel aangegeven. J. H. v. d. WURF