Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET AANNEMEN VAN PERSONEEL BIJ EEN GROOT

STAATSBEDRIJF

Ofschoon in onzen tijd van bezuiniging niet veel personeel in onze Nederlandsche staatsbedrijven en andere Rijksdiensten wordt aangenomen en dus deze questie momenteel niet zoo actueel heet te zijn, kan het toch met het oog op de toekomst zijn nut hebben hieromtrent eenige beschouwingen te geven. Immers is het niet, dat de beroepskeuze en de beroepsgeschiktheid voor menige „Berufsberater" een moeilijk geval is, wanneer een jonge man of meisje zich voorstelt in het ambtelijk leven zich een positie te verwerven; doordat, in Nederland in 't algemeen bij de Staatsbedrijven en -instellingen, te weinig is bekend de soort van arbeid, de onderscheidene tewerkstellingen, en welke eischen aan verschillende functies zijn en moeten worden gesteld,

In de diverse leidraden, die ons ten dienste staan worden zeer zeker de toelatingseischen

vermeld; geneeskundig onderzoek; examens; salarissen en eventueele promoties!

Doch wat de diverse ambten en functies in zich zijn, hoedanig de werkzaamheden echter niet —.

Het heeft dan al lang onze bevreemding gewekt, dat er over de diverse werkzaamheden zoo weinig wordt vermeld. En menigeen zal verbaasd staan in de Staatsbedrijven zoo'n differenten arbeid te vinden, waar de toepassing van de psychotechniek o zoo op z'n plaats zou zijn.

Te weinig weten de buitenstaanders af van de moeilijkheden, vaardigheden, methoden in onze groote staatsinstellingen,hetzij op administratief, of technisch gebied — als 't niet te bout gesproken is — ook onze Nederlandsche psychologen (behalve de prachtige uitzonderingen, bv.: Het onderzoek bij de Rijkstelefooncentrale te Groningen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ondergeteekende

Woonplaats

(Straat en huisnummer) .?.

abonneert zich met ingang van Januari 1925, op het maandschrift „Aanleg en Beroep". Redactie en Administratie Alb. Thijmstr. IbisA, Utrecht.

exemplaren ad f 4.-—.

Handteekening

Datum

(Men wordt beleefd verzocht inschrijvingsformulier omgaand aan administratie-adres in te zenden.)

Sluiten