Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeders en zusters, jezus, hunnen hemelschen leidsman en broeder, aanhangen. Van den invloed van Phariseën en andere leidslieden verwijderd , waren zij geheel en alleen onder den invloed van den Goddelijk wijzen en heiligen. En ging dit alles met veel opoffering en vei loochening gepaard, zij leerden dan daardoor met der daad de eerste jligt \an ciiristus ■volgelingen, de pligt der zelfverloochening beoefenen (10).

Maar vooral (positief} als vereeniging met Jezug moest die inrigling waarlijk alvermogend op hen werken. Zijn onophoudelijk onderwijs der schare, hetwelk zij mede aanhoorden; zijne gesprekken vooral met hen zelve, die hunnen geest ontwikkelden ; maar veelmeer nog zoowel zijne daden van Goddelijke alvermogende liefde, als zijn gansche voorbeeld van heilige opvolging van Gods wil en zelfverloocliende, geheel aan anderer waarachtig heil zich toewijdende liefde — wat moest dit niet ter verlichting van hunnen geest en ter heiliging van hun gemoed uitwerken! En nu hebben wij nog de voornaamste kracht niet genoemd,

de kracht der liefde van jezus voor hen zelve, die

' *

zij onophoudelijk ondervonden , en die voor eiken niet gïheel ontaarden mensch eene waarlijk onweerstaanbare kracht moet genoemd worden. Inderdaad, zoo het waar is , wat de Ouden zeiden, dat zoo de waarheid en de deugd met oogen kon aanschouwd worden, zij verwonderlijke liefde zouden verwekken in de mcnschen; zoo het waar is, wat de groote leermeester in het vak van opvoeding, plato , bij herhaling zeide, dat zoo iemand met eenen goeden en

(10) Verg. Mattli. XIX : 27 volgg.

Sluiten