is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1840, 01-01-1840

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Irent ons al/.oo wordt medegedeeld, dieper en veelzijdiger is, naarmate dezelve een meer wezenlijk gedeelte dier openbaring betreft, naarmate ons meer Aan die verklaring is bewaard, naarmate eindelijk dat onderzoek mag geacht worden, ook nog na de veelvuldige nasporingen en mededeelirigen, daaromtrent reeds gedaan, van belang te zijn. De voor ons liggende Verhandeling van den lieer huysers , onder toezigt van den Hoogleeraar van oordt geschreven en ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid verdedigd, beveelt zich in elk dezer opziglen als belangrijk aan; daar zij ons eene verzameling eri verklaring geeft der gezegden van Hem, die, daar Ilij zelf de openbaring Gods is, ook gewis de veelzijdigste en diepste kennis droeg van alles, wat ons de Ilemelscbe Vader in zijne verschijning , daden en lotgevallen ter onzer verlossing en zaligheid openbaarde; daar zij ons juist die uitspraken geeft en kennen doet, welke betrekking hebben op zijnen dood, eene daadzaak, die, gelijk ook de Heer huvseiis zelf, en zeker mede tot aanbeveling van zijn onderzoek, terstond in zijne inleiding aanmerkt, te allen tijde door de Christenen en Christenleeraars van hel hoogste gewigt en als het middenpunt geacht is van de leer des Christendoms; daar zij ons in een geschriit van loG bladzijden aantoont, dat, heigeen jezus van zijnen dood gesproken heeft, meer, of althans rijker van inhoud is, dan men veelal heeft ingezien. — Gelijk nu juist hieruit de belangrijkheid van dit onderzoek reeds blijkbaar wordt, zoo valt dezelve te meer in het oog, als men het groot verschil van gevoelens in aanmerking neemt, dat er onder de Godgeleerden van vroegeren en lateien tijd, ten opzigtc van den dood van ciiristus, in