Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den zoodanigen had kenbaar gemaakt , loen spande met de vitzucht de persoonlijke verbittering te zamen en men verweet den Goddelijken menschenvriend, dat Hij op den Sahbatli zulke dingen gedaan had. De zaak behoefde wel geene regtvaardiging, maar om der waarheid en zijner hoorderen wille, begreep de Heer toch een enkel woord ter verdediging zijner handelwijze te moeten zeggen, en antwoordde: Mijn Vader iverkt tot nu toe en ik werk ook! Zin en bedoeling vallen hier terstond in het oog. Had de genezene Jood zich even te voren op het gezag beroepen van Hem, wien hij als zijnen wonderdoenden Redder meende te mogen en te moeten hooren; jezus wijst zijne tegenpartij desgelijks op hooger gezag, doch niet op eenig woord of bevel, maar op hel voorbeeld van Hem, wien Hij als zijnen Vader meende te mogen en te moeten navolgen. De zin is: Mijn Vader,i God zelf, houdt niet op te werken; dit geeft mij regt en grond, otn ook te werken en daarmede zelfs op den Sabbath niet op te houden. De bedoeling dezer wederlegging der beschuldiging van Sabbathschenriis is ongetwijfeld vooral, om de bekrompene en geestelooze opvalling van het vierde der tien geboden , bij de tijdgenooten in zwang, tegen te gaan. Meermalen gaven zij den Heiland daartoe gelegenheid en gelijk Hij hun wel eens onder het oog bragl, hoe bij hen zeiven, indien ze waanden, dat de Sabbaths-rust in volslagene werkeloosheid, met onthouding zelfs van noodwendige en weldadige verrigtingen, behoorde gevierd te worden, de naluur somwylen boven, de leer ging, zoo wilde Hij nu doen gevoelen, hoe lijnregt strijdig hunne leer was met de natuur, die de verkondigster was eener rusteloos werkende Godheid. Beriepen zij zich op het voor-

/

Sluiten