is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1840, 01-04-1840

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het begrip van Vader, ja beide zijn volstrekt strijdig met ons denkbeeld van hoogste liefde.

Men zegge hier niet: God heeft eenmaal zijne Vaderliefde geopenbaard en betoond, door bij de schepping alles op de volkomenste wijze tol heil der schepselen in te riglen, alle mogelijke bronnen tc openen ter 'vervulling van iedere behoefte, en alle mogelijke middelen , krachten en wetten daar te stellen, waardoor iedere bijzondere uitkomst te weeg gebragt en geregeld kan worden en hel geheel zal moeten afloopen naar zijn Goddelijk-vaderlijk wereldplan; trouwens, gesteld ook, dat hetgeen wij lot dusverre gezegd hebben, ongegrond en van bewijskracht ontbloot w#re; gesteld, dat het eeuwige, alwijze en onfeilbare Opperwezen iets, 't geen wij menschen een plan of bestek plegen te noemen, had kunnen maken; gesteld, dat de oorspronkelijke inrigting des heelals zoodanig had kannen zijn, dat zonder voortdurende werkzaamheid en bestendigen invloed van deszelfs eerste Oorzaak, de eenmaal geopende bronnen van zelve vloeiden en bleven vloeijen, de eenmaal daargestelde middelen van. zelve uitkomsten opleverden, de krachten en wetten der natuur van zelve steeds voortwerkten en de schepping gevolgelijk zelve hare orde bewaarde en hare bestemming bereikte; — dan toch zou onze kennis van God als den hemelschen Vader, voorzooverre zij dau moest worden afgeleid uit deze eens voor altoos door Hem tot stand gebragte schepping en inrigting der wereld, zich hoogstens kunnen uitstrekken tot zijne vaderlijke beginselen en bedoelingen; doch het is geenszins hierin alleen, maar ook in de doorgaande handelwijze omtrent de kinderen, het gestadige