Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwiglijk blijven, want Hij werkt ook in de gewesten , waarheen de dood ons overbrengt. .— En daarbij is Hij zoodanig Voorbeeld cn Leidsman voor allen; want Hij werkt voor allen en in allen. Niet deze of gene slechts, maar elk, niet der wijzen en verstandigen der aarde alleen, maar ook der kinderkens, is in staat Hem te vinden; de doove zelfs kan Hem aanschouwen, de blinde Hein tasten; want alles leeft en beweegt zich en is in Hem , en allerwege zal men kunnen zien en gevoelen, dat en wie Hij is, overmits de geheele wereld zijn werkkring en iedere plaats

op dezelve eene plaats is, waar Hij zich openbaart.

Zijn wij nu hierdoor in de gelegenheid gesteld, om wie wij zijn en waar wij ons ook bevinden, het beeld van onzen volmaakten hemelschen Vader ons te vertegenwoordigen; wij hebben er tevens cene krachtige aansporing door ontvangen, om ook in onzen kring te werken, gelijk Hij, zoolang het dag voor ons is, en in alles, wat onze hand vindt en overal, waar zij iets vindt, om te doen, werkzaam te zijn met alle magt en met volhardenden ijver. — Letten wij ook hier op den grootsten navolger Gods, den eerstgeborenen Zoon des Vaders. Overal liet Hij zijn licht schijnen. De volheid zijner genade en waarheid stortte zich uit in woorden en handelingen; want, eenheid van wil en daad, overeenstemming van gezindheid en wandel, juiste verhouding van verstand en hart, gelijkmatige ontwikkeling van alle geestvermogens, een veelzijdig gebruik der ontvangene gaven en talenten en daarbij doorgaande lust, om allerwege ijverig en altijd in den uitgebreidsten kring werkzaam te zijn; — in wien aanschouwen wij dit alles zoo uitnemend en duidelijk, als in jezus christus, denzelfden die verklaarde: Zoo wat de Vader doet, dat 1840. in

Sluiten