Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te leggen. Op ilic wijze doende, zal liet u niet alleen niet hard vallen, uwen lust te bedwingen, maar ook zoet zijn; daarom, omdat gij gevoelt, aldus gclijkvorniig te voorden aan uw Hoofd, en Hem voor de oneindige smarten, die Hij voor u geleden heeft, eenigen dank te bewijzen."

In de laatste boofddeelen van dit voortreffelijk Handboekje geeft erasmus nog eenigen bijzonderen raad tegen die ondeugden , aan welke een krijgsman vooral veel blootstaat, tegen den wellust, de hebzucht, de eerzucht, den hoogmoed, den toorn en de wraakzucht. Het geheel besluit hy met de opmerking, dat de man, voor wien hij schrijft, dit nu alles wel overvloedig kan vinden in de Heilige Schriften, welker lezing hij hem zoo sterk had aanbevolen; maar dat hij uit liefde lot hem eene kleine vingerwijzing daartoe gaarne had willen geven, en dit wel te liever, omdat hij zoo ligt kon verstrikt worden door de dwaze meéning der Monniken, dat men in kloosters moest gaan om een Christen te worden, »even alsof, zegt hij, buiten den Monnikskap geen Christendom mogelijk zij. Die menschen maken u eerst bang en angstig, en dan binden zij u met menschelijke overleveringen en Joodsch bijgeloof en Jeeren u niet liefhebben, maar sidderen. Stel toch de vroomheid niet 'in spijs of kleeding. En kunt gij geene menschen vinden, in wier verkcering gij beier Wordt, verkeer dan met de Profeten, met curistus, met de Apostelen.''

Ik vrees niet, mijnen Lezeren eene ondienst gedaan te hebben, met den gedachten - gang en eenige schoone plaatsen uit dit boekske méde te deelen. Dit uittreksel stelt ons onzen voortreffelijken Landgenoot naar geest en hart beter voor, dan beoordeelingen of lofspraken.

Sluiten