Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door middel denelve God zou kunnen dienen en loven; er is niel gezegd, dat men terstond na zijne bekeering herder of leeraar zou moeten worden, en dat men in zijn ambt als leeraar, ook als het regt Christelijk hekleed wordt, Gode meer aangenaam en meer onmiddellijk aan zijne dienst gewijd zou zijn, dan in ieder andere bediening, die gelijkelijk op eene Christelijke wijze wordt waargenomen. Vandaar tot het monnikenleven zou slechts ééne schrede zijn. Die geest is in strijd met de Christelijke onbekrompenheid. Hij doet schade aan het Evangeliehij geeft hetzelve een' schijn van dwaling: hij houdt er verhevene en regtschapene geesten van verwijderd. En het is, omdat de werken van den Heer vinet ons toeschijnen hunnen oorsprong te nemen uit het tegenovergestelde beginsel, omdat wij er die onbekrompenheid in vinden, die vrijmoedige toepassing van het Evangelie op den geheelen menscb, dal wij dezelve in handen wilden zien van vele menschen der wereld en van vele Christenen."

Dusverre de Ar chic en du Christianisme. Veel overeenkomst heeft daarmede het belangrijkste deel van eene redevoering van den Jenaschen Hoogleeraar hase , die, onder den titel van das Junge Deutschland (Parchim und Ludwigslust 1837), op zijne geestige en vernuftige wijze de nieuwe predikers van den zinnenlust heine , gutzkow , enz. heeft gekenschetst, aanwijzende, wat zij tegen het Christendom inbrengen, wat hierin nieuw zij en wat daaraan waar zijn moge. Dit laatste deel van 's mans rede willen wy hier mededeelen, als berigt, waaruit ieder kan aannemen, wat hem behaagt. Wij doen het om het vele oorspronkelijke en schoone, daarin voorkomende,

Sluiten