is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1840, 01-04-1840

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonder, de bruiloftsvreugde vermeerderd; wijn heeft Iïij gegeven, den meest geestvollen bloei, de dithyrambe van het leven der natuur; en als naderhand de ure verscheen, dat Hij wist, niet weder van de vrucht des wijnstoks te zullen drinken, zoo heeft Hij den wijn lot het zinnebeeld van zich zeiven, tot den aanbrenger van zijne levendige tegenwoordigheid onder de zijnen gewyd. Ja zelfs, wat nog meer zeggen wil, reeds aan den rand des grafs, toen eene vrouw door vrome liefde gedreven de voelen des Heeren met kostelijke zalf bevochtigde, toen verdedigde Hij haar liefderijk werk tegen hen, die zulk eene verkwisting berispten; Hij verdedigde het niet alleen, omdat Hij de goede gezindheid der vrouwe kende, maar in dat edel en waarlijk menschelijk gevoel, hetwelk niet altoos vraagt: waartoe dient het? of: hoeveel armen zou men er voor kunnen spijzigen? maar hetwelk zich verheugt in liefdesbewijzen, zonder zich om den koopprijs te bekommeren; hetwelk de schatten der aarde onbekommerd uitslort, wanneer zij slechts ter verwezenlijking van een idéé dienstbaar zijn, ik meen van dat gevoel, hetwelk de tempels der Grieken en de onzen gegrondvest, en dezelve met goud en edelgesteenten versierd heeft. Iloevele armenhuizen had. men daarvoor niet kunnen bouwen!"

»Vandaar dan, dat Christus met het volste rcgt zijne leer een Evangelie noemde — dat wil, zoo als men weet, niet zeggen eene treur- of Jobstijding, maar eene blijde boodschap aan de menschheid, en Hij zich zeiven met eenen bruidegom vergeleek — die feestelijke dagen onder zijne speelgenoolen viert. Het Evangelie heeft ons, wel is waar, sterven geleerd en zóó de eeuwige dingen lief te hebben, dat wij het verlies der vergankelijke met een kalm gemoed ver-