Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1,1, ilan in het roepen van eenen zacciieus of lydia? ^een, het is dezelfde erbarmende liefde Gods, maar ^velke langs eenen meer stillen en langzamen, of plotselingen en indrukmakenden weg, de zondaren tot Christus brengt en hun de oogen opent, om in Hem den Zaligmaker te zien; doch naarmate de zondaar verder van Christus verwijderd was, behoorde er meer betooning van kracht toe, om hem tot Christus *e brengen.

Zoo wy ons niet vergissen, heeft jezus zelf dit verSchil in de mensehelijke hoedanigheid en in de werk*aamheid Gods, om bekeering mogelijk te maken, aangeduid in de gelijkenissen , welke wij Lukas XV lezen.

In het verloren schaap zien wij het beeld van den z°odaar , die geen gevoel van zijne verkeerdheid heeft, maar bewusteloos voortzondigt. Hij weet zelf ftiet, dat hij zich op eenen verkeerden weg bevindt, en zoude uit zich zeiven niet naar het betere zoeken, belangstellende herder echter weet het, en kent rampzalig uiteinde van het pad, waarop het verdoolde schaap zwerft, daarom zoekt hij het op, en het afgemat en krachteloos vindende legt hij het op *'jnc schouderen en draagt het tot de kudde terug. Is dat niet de voorkomende genade Gods, die den z°ndaar de oogen opent, en daartoe geene moeite sPaart? Zouden saulus , de stokbewaarder en anderen n'et moeien zeggen: zoo heeft de Heer aan mij gedaan ?

In den verloren zoon, daarentegen, vertegenwoordigt je?.us den mensch, dien in en door zijne ellende de °°gen over dezelve opengaan. Hij vergelijkt, wat hij is, ^et geen hij was en nog wezen konde, indien hij niet zijnen vader verlaten en de wereld gediend had.

hem zeiven beslaan echter geene middelen lol hertel ; hij heeft alles verkwist, en zoekt te vergeefs

Sluiten