Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hel is l>ij beide in Je daad cn waarheid hel Christelijk leven, geheel overeenkomende in beginsel; maar bet is niellemin dil leven bij elk naar het karakleristiekonderscheiden begrip en de daaruit voortspruitende verschillende voorstelling van paultjs en van johanhes.

Hieruit vloeit dan ook wel van zelf voort, dat men niet paumjs uit johannes , of johahhes uit paulus , maar elk dezer twee Apostelen op en uit zich zeiven verklaren móet, indien \vy niet alleen hen iegl verslaan, maar ook immer lot heldere, duidelijke en naauwkeurige voorstelling der Christelijke leer naai de Evangelische geschriften komen willen. Er is niets, dat zooveel onjuistheid, zooveel verwarring in de Christelijke Dogmatiek, schoon dan ook uit de Schriften des Kieuwen Verbonds voornamelijk geput, heeft te weeg gebragt, dan de verwaarloozing van dezen eeuvoudigen en natuurlijken regel, die, waar het alleen op uillegging aankomt, door iederen eenigzins bedrevenen Godgeleerde erkend en aangewend wordt, maar evenzeer bij de meeslen, waar zij de Christelijke leer voorstellen, geheel vergeten schijnt, zoodat bij en door elkander de voorstellingen en uitdrukkingen van verschillenden, zonder geest des onderscheids, worden aangehaald, en daardoor soms de vreemdaardigste denkbeelden niet slechts bijeengevoegd, maar dooreen gemengd. Men ziet het geheele Nieuwe Testament aan als één boek, van ééneii Schrijver, zonder te bedenken, dat cr, bij denzelfden geest, een groot onderscheid is, aan de verschillende Schrijvers eigen, in begrip en voorstelling. Men meent alzoo voor de eei des Bijbels, als Gods woord, te waken, de waarheid te handhaven, den Goddelijken geest te vereeren, cn vergeet, dat het Goddelijke woord door verschillende

Sluiten