Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Heilige Scbrifl le zien en het le beoefenen. In zijne Aanwijzing van den koristen weg, om tot de ware Godgeleerdheid te komen, zegt hij, dat men , oin een Godgeleerde le worden, eerst een Christen inoet zijn, en dat men, om een Christen te worden, jezus geest moet kennen en in zich opnemen. Hiertoe nu moet men op jezus zeiven lellen en boven alle andere Bijbelboeken de Evangelieën naamvkeurig lezen en overdenken. »Want ook de Apostelen," zegt hij , » hoezeer zij Christus gelijken, bezitten zijne verhevene grootheid niet. Doch de Evangelieën zijn alleen niet voldoende. Over 't geheel volge men dezen regel: De eerste plaats hebbe bij ons het Nieuwe Verbond, door hetwelk wij Christenen zijn, en waarin ons Christus veel duidelijker dan in het Oude wordt afgemaald. De tweede hebbe het Oude en in hetzelve vooral die boeken, die het meest met die des Nieuwen Verbonds overeenkomen, gelijk jezaïas. Voorts moeten wij de Brieven van paulus veel met de Evangelieën vergelijken , en met beide jezaïas en de overige merkwaardige deelen des Ouden Verbonds" (16). Zoo maande hij ook in 1518 wolfgang capito af, om toch niet, op het voelspoorSan reuchlin (dien hij overigens zeer hoog achtte), de Joodsche letterkunde al te zeer te beoefenen, als vol ijdele fabelen stekende; waarop hij zelfs over het Oude Verbond begint te spreken cn schrijft: »Och of de Christelijke Kerk toch niet zoo vasthield aan het Oude Testament, t welk voor een' lijd is gegeven en in schaduwen bestaat, en toch voor de Christelijke Schriften bijna de voorkeur erlangt! Zoo dwalen wij af

(10) Ratio rcrae Thcologiae, Opp. T. V. p. 132, ed. ctEBIcr,

Sluiten