Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar' uitlegger (hoedanig cenen de Roomsch - KathoJijken consequent in hunne Kerk zien) hebben daargesteld, opdat men niet angstvallig behoefde te twijfelen , welke de /.in van zoo menige plaats zij.

Maar deze geheele beschouwing des Bijbels is onwaar. God wil ons voor Bijbeldienst bewaren, en daarom heeft Hij gezorgd, dat er geen vaste canon beslaat, daarom zoovele lezingen toegelaten, zoovele uitleggingen mogelijk gemaakt, daarom geenen onfeilbaren rigler of uitlegger aangesteld. Neen, niet op een boek of eene verzameling van boeken, maar op Chbistus heeft Hij zijne Gemeente gegrond; en die Gemeente bestond dus ook reeds, voor dat er Apostolische geschriften verzameld, ja voor dat zij geschreven waren. En toen zij verzameld waren, zag en erkende men ook dadelijk,' dat er ook menschelyke dwaling in staat. Of heeft de Gemeente of eenig Christen onzen geëerbiedigden Heer (men vergeve mij het schijnbaar oneerbiedige voorbeeld!) ooit voor eenen vraat en wijnzuiper gehouden? En ziet wij lezen het toch in den Bijbel, in een Evangelie! Men erkende altijd, dat dit eene onware beschuldiging van de Phariseën tegen onzen Heer is; maar erkende daardoor tevens, dat er in den Bijbel niet alleen Goddelijke waarheid is te vinden, maar ook menschelijke leugen, en men onderscheiden moet tusschen hetgeen daarin wordt verhaald omtrent de meeningen en daden van dwalende menschcn en de openbaringen der onfeilbare Godheid.

Had men, gelijk de Mohamedanen van den Koran gelooven, den Bijbel gehouden voor een niet grooler en niet kleiner van Godswege ingegeven boek; men zou ook, gelijk de Mohamedanen zeer consequent doen, geene leerredenen hebben gaan houden ter

Sluiten