is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1840, 01-10-1840

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E&lhcr, en Ic moeien twijfelen, of er eene plaats in verdienden Josua, Riglercn, Samuel, Koningen, Prediker en Daniël.

Zoo was de twistappel in de Proteslanlsche Kerk geworpen. Ras kwamen al de voorheen in de systemen zoo krachtig bewezene leerstukken over den canon, de ingeving, de onfeilbaarheid der Heilige Schrift, over de geloofwaardigheid van deze en die verhalen, over de echtheid van deze en die boeken, over de onvervalschtheid van dezen en dien tekst, over het geheele begrip van openbaring en dergelijke in nieuw onderzoek, en werden zij hier in dezen, ginds in genen zin behandeld en uitgewerkt.

Het is verre van my, in deze buitendien reeds lange Verhandeling iets te willen bijdragen, om deze betwiste punten tot eene afdoening te brengen (113). Maar dit moet ik hier opmerken, dat deze twisten in den lijd der Hervormers ook ten deele gevoerd werden, maar toen als godgeleerde twisten, als stukken, waardoor hel geloof der Gemeente niet aan 't wankelen behoefde gebragt te worden; doch dat zij, nu de Proleslantsche Kerk het Evangelie had verwisseld met den Bijbel, al ras werden beschouwd als kerkelijke twisten, als zaken, aan welker beslissing het bestaan der Kerke hing. üe ingeving en onfeilbaarheid des Bijbels betwijfelen, werd gehouden voor een beslrijden des Cbristendoms; de echtheid van een Bijbelboek ontkennen, was ondermijnen der Kerk!

(113) Eene belangrijke hulp daartoe vindt men in liet uitnemend stukje van vr. zahiuc.k , Ueber die gSttlichc AulorUat der neulcstamentlichen Schriften, in de Theo1, Stud. u. Kritiken, 1839, T. 209—240.