Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

halve de mogelijkheid ziet geopend, om hel sleeds algemeener en zuiverder te doen lieerschen. In onze Kerk is dit reeds het geval; want zij is eigenlijk eene Evangelische; maar ook in de Roomsche eenigzins; want deze strijdt altijd legen de Bijbeldienst der Protestanten, niet alzoo tegen hunne Evangelieprediking. Zij doet de Evangelische pericopcn den volke voorlezen; zij heeft met ons dezelfde Evangelische of Christelijke liooge feesten van jezus geboorte, lijden dood, opstanding, hemelvaart en geestesuitstorting. In dit Evangelische, 't welk in haar is, moeten wij ons verblijden; dit in haar bevorderen en reinigen. Want het Evangelie is het regte Formulier van eenigheid, niet alleen voor de Ncderlandsche Hervormde Kerk, maar voor de geheele Christenheid.

Ik zou hier nog oneindig veel kunnen bijvoegen; maar moet eindigen. Nog eene opmerking ten besluite. Indien men van de vooronderstelling, dat de Hervormers uit vrij Bijbel-onderzoek zijn uitgegaan, overgaat tot het inzigt, dat Evangelie hunne leus was en zij door Evangelie-prediking hunne grootsche taak hebben verrigt, verandert men van standpunt. Men vergunne mij hier nog eene vergelijking. »Eeuwen lang had men den loop van zon, maan en sterren waargenomen, en derzelver wonderbaarlijke onregelmatigheden lot een vast slelsel zoeken te brengen, toen een en andere schrandere geest, met dit gedwongenc en wonderlijke Systema niet tevreden, cencn sloulcn sprong waagden en zich van de aarde op de zon, als hun standpunt van waarneming, ver-

Sluiten