Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN MEMORIAM

P. H. MORIS

1879 - 1937

DOOR P. CH. D AU VIN. S. J.

Limburgers en kameraden.

Op 21 April laatstleden ontsliep de Limburgsche pater Yvan de Pierpont (zie Jezuïetenmissies Juni 1937, blz. 754-767). Geen vijf maanden nadien, op i Oktober, ging weer een Limburger, Pater Hubert Moris, een trouwe makker van Pater Yvan, hem naar de eeuwigheid achterna, trouw tot in den dood...

Éénzelfde ideaal hadden zij over nagenoeg denzelfden weg jaren lang samen nagestreefd. Gedurende hetzelfde noviciaatsjaar traden beiden te Aarlen in de Compagnie, samen vertrokken zij in 1907 naar één en denzelfden missiepost, samen keerden zij naar Europa terug ter voleinding hunner priestervorming; beiden gingen in 1915 weer scheep naar de missie; in hetzelfde jaar brachten zij aan den Heer het uiterste offer van hun leven. Samengekoppeld dient de nagedachtenis van dit trouwe broederpaar en van beider heerlijk moedige voorbeeld voort te blijven leven.

Jeugdige veerkracht.

Hubert werd geboren te Emaal (Belgisch Limburg, nabij Maastricht) op 1 November 1879. Terwijl hij te Visé aan het College Saint-Hadelin studeert, ontwaakt in hem de drang om zich aan den evenmensch toe te wijden. Hij zal bijgevolg onderwijzer wor-

IHS

Sluiten