Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kunnen helpen Java tot een hemelhuis te maken, waar Vadertje Staat weer zal mogen zingen :

O, mijn kindren.

Graag gebroken brood !

Zou 't geluk vermindren Waar de last vergroot ?

Zou men armoe lijden Om een mondje meer ?

Doch Vadertje Staat en Moeder Java zullen het vermoedelijk nog zuur hebben, vooraleer zij de economie van het eiland in een bevredigende verhouding brachten tot de behoefte zijner 320 zielen per vierkanten kilometer. In elk geval beteekent het wegwerken dezer wanverhouding een immer nauwer contact, drukker verkeer tusschen Java en de overige eilanden van den archipel. Hetzij door landverhuizing, hetzij door handelsbetrekkingen.

En bij dit contact belooft er van Java een diepe invloed uit te zullen gaan op de minder gecultiveerde nabuurvolken. Want als je te maken krijgt met zoo 'n haast obsequieuze maar terughoudende Javanen, voel je allicht tegenover leden te staan van een volk sedert eeuwen met cultuur doortrokken. Bij minder beschaafden vooral pakken cultuur en schijn van cultuur geweldig. Blijven de Javanen op godsdienstig gebied echter wat ze zijn, — geestenvereerders met een Mohammedaansch vernisje, — zoo zal die Javaansche invloed het christendom niet helpen verbreiden. Op duizend Javasche inlanders zijn er

amper één katholiek

plus, ruim gemeten, twee protestanten....

Opdat J:va's overwicht over de omliggende wereld het christendom ten goede zou komen, moet eerst de ziel der Javanen christelijk worden. Kan dat ?

Laten we even Gods genade, den hoofdfactor van elke bekeering, buiten rekening om den aanleg van den bekeerling te beschouwen. In den loop der eeuwen zijn de Javanen goed van aannemen gebleken, Sjiwaïsme en Boeddhisme ontvingen zij dankbaar, de leer van Mohammed wezen'zij niet af, niettemin bleven de Javanen Javaansch en drukten zij hun eigen stempel op al de vormen, motieven en

IHS

Sluiten