Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden, gestadig verminderd, maar hij zal zelfs beginnen 7.ieh legen de magt van den geest der eeuw sterker te laten gelden en zich boven de wijsheid en den Overste der wereld te verhellen, ten einde ie te oordeelen, ten toon te steilen en te vernietigen. Hoeveel strijd cn lijden hem dit ook kosten moge, de vruchten, die hij er van plukt, zullen overvloedig bcloonen. God namelijk, om met paumjs te spreken , zal welhaast den Satan onder zync voeten verpletteren (2) en hem doen triumferen in chhistus (3), die desgelijks cle overheden en magten der wereld heeft ten toon gesteld en over hen gelriumfeerd (4). Zoo wordt dan van zelf geboren- die toestand van geestelijke zelfstandigheid , waarop 1'aulus zoo sterk aandringt cn zoo hoogen prijs stelt (!>).

Uit het bekampen voorts van den prikkel der wereldsche begeerlijkheden, der genietingen des rijkdoms en des bczits van goederen vloeit onwillekeurig voort, die toestand van onafhankelijkheid en vergenoegdheid, waarop onze Apostel niet minder gcwigt legt (6').

Met hoogeren roem nogtans verheft hij dc vrucht van den kamp legen beproevingen en verdrukkingen. Al wie deze om ciiristüs wil verdraagt en bestrijdt, zal over dezelve door chhistus meer dan overwinnaar zgn. Zij zullen zelfs dienstbaar worden aan zijne hoogere vorming (7), hem oefenen in geestkracht en

(2) Rom. XVI: 20. (3) 2 Cor> j,. 14>

(4) Col. II: IS.

(5) GnI. V: 1. 1 Cor. VII: 23. 2 Cor. III: 17.

(0) 1 Cor. VII: 29-31. 1 Tim. VI: 6, 8. Phil. IV: 11, 13,

(7) Rom. VIII : 28. 2 Cor. IV: 16, 17.

Sluiten