is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1841, 01-01-1841

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD OVER CHRISTELIJKE VRIENDSCHAP.

(TOT BLADTULLIHG).

» Sedert het ideaal der menschheid in Christus verschenen is, kan men, daar men altoos eenen volmaakten vriend hebben wil, eigenlijk geenen anderen bezitten, dan Christus; en heeft men eenen anderen vriend, zoo bekleedt deze nooit de eerste plaats in het hart; maar men bemint hem slechts om deigelijkheid wille aan cüristus, die men bij hem bespeurt ; weswege men hem ook zijne zwakheden vergeeft. Vandaar dat de vriendschap onder Christenen nooit meer die opgewondenheid van hartstogt verkrijgen zal, welke zij bij de Ouden moet gehad hebben."

Bij deze woorden van theremin, Abendstunden, III, 103, die wij tot de onze maken, voegen wij nog;

Maar, hoewel zij die opgewondenheid van hartstogt niet verkrijgen zal, zal zij eene hoogere verheffing des harten verkrijgen, blijkbaar in de heiliging der vrienden door hun onderling verkeer, door 't welk zij zich wederkeerig meer en meer vormen naar het beeld van hunnen volmaakten vriend.