Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

innerlijke omkeering van ons gemoed lol een nieuw leven, en daarmede van onze zaligheid.

Het derde blijft nog overig. Wat bij de instelling van het Avondmaal vooral sterk spreekt, is, dat de lieer wilde, dat allen het toegereikte brood en den wijn zouden gebruiken. Van het brood zegt Hij : Neemt, eet, en bij den kelk: Drinkt allen daaruit.

Als wij de woorden: Deze drinkbeker is het Nieuwe Verbond in mijn bloed, in dezen zin verstaan , uit dezen kelk drinken is zich vastsluiten aan het Nieuwe Verbond, waarvoor veelgeldende redenen pleilen (8), dan hebben wij daarin de verklaring van des Heeren meening. Hij wilde dan, dat van de zijde der Elven door het aannemen en eten van brood en wijn zou blijken , dal zij zich aan Hem vastslolen. Maar ook buitendien is het zinnebeeld duidelijk. Misschien dat daarom de Heer geene verklaring noodig achlte. Zoo min als brood en wyn, al worden zij ook welbereid aangeboden, helf' lig— chaam voeden, tenzy zij door ons genulligd worden, even weinig kan Hij en zijn dood iemand zaligen naar den geest, tenzij men zich die ten nulle make. Gelijk Hij zich van zijne zijde gewillig in den Moedigen dood overgaf tot hunne behoudenis, zoo moesten de zijnen zich de vrucht van zijn sterven toeeigenen door hel geloof. Buitendien had men aan Hem niets. Trokken zij uit zyn sterven voor zich nut voor verstand en hart tol hunne verlichting, heiliging, vertroosting, dan zouden zij de kracht van zijn slerven in zich ondervinden, dan zou zijn dood

(H) Deze verklaring staat H. i, tol met klem van redenen voor, p, 162 verv.

Sluiten