Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als cenc bijdrage hiertoe moge beschouwd worden de onderstaande Ontwikkeling van den invloed, der verheerlijking van Jezus op de komst des heilige1 geestes.

Bij de keuze van eenen gids in de behandeling van dit onderwerp vestigde zich ons oog meer bij' zonder op den Apostel joiiatoes, omdat deze zich onder de Evangelisten zekerlijk het meest beijvert, om niet alleen bij het bloote verhaal der daadzaken, maar ook bij derzelver grond en bedoeling de aandacht der lezers te bepalen en hun het verband aan te wijzen, dat plaats greep tusschen 's Heilands woorden, werken en lotgevallen en de geheele stichting en ontwikkeling van het Koningrijk der hemelenDaarenboven is hy het ook, die ons meer dan ^ overigen van het onderrigt des Heeren nopens den geest, dien Hij zenden zou, heeft medegedeeld. En het is wel bijzonder hier, dat wij zijne pragmatische wyze van beschouwen opmerken, daar hij ons mind®r de werkingen des geestes en derzelver uitwendig voorkomen, dan wel den geest zeiven naar deszelfe oorsprong en innerlijk wezen poogt kenbaar te maken Al doet hij dit niet in bepaalde en duidelijke redeneringen; de enkele wenken toch, die men bij bein vindt en de korte uitspraken, die hij uit den mon van jezus heeft opgeteekend, geven stof en aanleiding genoeg en lokken onwillekeurig uit tot diep nadenken.

Wij kiezen ten grondslag en rigtsnoer voor on onderzoek de merkwaardige plaats uit zijn Evangcl'e' Iloofdst. VII: 37-39, die naar de gewone ovcrie ' ting aldus luidt: En op den laatsten dag (zij*1 c) den grooten. \dag\ des feestes, stond Jezus en '1 f zeggende: Zoo iemand dorstet, die kome tot 1,1

Sluiten