Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennen, naar diezelfde orde achter elkander zijn uilgegeven ; de meer afdoende wijsgeerige is, dat wij bij graser de meest algemeene beginselen over de betrekking van de godsdienst en de wetenschap tot het onderwijs vinden; bij van ueusde die beginselen op Nederland toegepast; bij cousin eene bfoordeeling over deze toepassing; bij van bommel voordraglen tot verandering. In deze volgorde zullen wij dus van het algemeene tot hel bijzondere geleidelijk kunnen voortgaan. — En nu ter zake!

Denkbeelden van Grager.

Dr. r. b. graser , Lid der Regering en Schoolopziener le Bayreulh, in Beijeren, gaf voor het eerst in 1811 een belangrijk werk uit, 't welk in 1813 voor de tweede, en in 1830 voor de derdemaal, en nu geheel omgewerkt, in 't licht verscheen. Het draagt den titel: Divinitat oder das Pr in zij) der einzig wahren Mensclienerzieliung zur festeren Begründung der Erzieliungs- und Unterrich ts - Wissenschaft , d. i.: Gelijkvormigheid aan God, of het beginsel der eenig - icare opvoeding van menschen , tot eene meer vaste grondlegging der wetenschap van opvoeding en onderwijs, le Bayreulh, 1830, Grau'sche Buchhandlung, II Deelen, 364 en 340 bladzijden. Den tilel geven wij zoo uitvoerig, dewijl hij den geest en de strekking van het geheele werk op het duidelijkste uitdrukt. De Schrijver wil aan de onbeslemde leer over opvoeding en onderwijs bepaling en vastheid geven door een nieuw beginsel er voor aan te wijzen als haren grondslag en hare levenskracht, ja als het hoogste doeleinde, 't welk zij moet bereiken — gelijkvormigheid aan God. Evenwel meent hij niet hierdoor iets nieuws of bij-

Sluiten