is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1841, 01-04-1841

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nevens de ouders menschen eischt, die hun leven aan hare behartiging toewijden. Deze moeten zich steeds voor oogen houden, dat het doel der menschen - opvoeding is Gode gelijkvormigheid of een Goddelijk menschenleven te ontwikkelen. Daartoe moeten zij den jeugdigen mensch a) leeren handelen, werken, scheppen; b) dit vrij en zelfstandig leeren doen; c) zijnen geest wekken en leiden ; d) hem de reglcn van anderen leeren eerbiedigen en dus regtvaardig leven, e) hem een leven der liefde doen leiden; f) hem, opdat dit alles bereikt worde, een leven in en naar God, een goddelijk leven, leeren leiden.

De Schrijver wijst bij dit laatste aan (1. 30, 37), dat hij niet tevrede is met de bepaling der Supranaluralistcn, die God te eeren en zalig te worden voor de bestemming des menschen uitgeven. »Die partij zet God buiten den mensch en de geheele zedekunde in eene verzameling van geboden, gebeden en plegtigheden, welke de eere van God ten doel hebben. Maar de innerlijke mensch wordt door haar verwaarloosd, dewijl het slechts om werken te doen is, goede werken, namelijk die geboden zijn of Gode welgevallig schijnen, en hoetwerken, ingevalle de de eerste verwaarloosd of wel de geboden overtreden zijn. Doch indien ook goede gezindheden 'geboden, kwade verboden zijn, zoo heeft een gebod of verbod, juist dewijl het iets uiterlijks is, op de vorming des innerlijken menschen of eigenlijk op de rigting des innerlijken levens geenen invloed, dewijl eene gezindheid en stemming der ziel wel van buiten af kan bevorderd, maar niet geboden en door gebod kan bewerkt worden, maar zich van binnen uit moet voimen. Daarom zal ook de kweekeling van deze leer zich onophoudelijk beschuldigen van eene tegen hel