Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iigd genoeg, die geesl nog niel algemeen genoeg doorgedrongen, nog niet hoog genoeg opgeval. Of, is het ook misschien omgekeerd, dat men namelijk hiermede zijn Christelijk leven , als het meest nabij en onder het bereik liggende, aanving, om van deze gemeenschap allengs lot die van geest en zin op te klimmen? van die uitwendige vereeniging tot eene meer innerlijke, \an het zigtbare tot het meer onzigtbare over te gaan? In dit geval zouden wij die gemeenschap bij hen voor iets anders moeten houden dan voor de werking van een Christelijk beginsel; dit toch werkt van binnen uil en neemt niet uit eenige uitwendige oorzaak aanleiding om zich te openbaren. In dit geval dus, zou men hel minst nog van alles onder Christenen, bij die gemeenschap, zich op het voorbeeld der eerste Jeruzalemsche Gemeente kunnen beroepen. Doch dit is immers buitendien reeds duidelijk genoeg uit den aard der zake, het uitgedrukte plan van jeztjs , den zin des verhaals, het getuigenis der geschiedenis, de strekking en bedoeling des geestes.

De gevolgtrekking, uit dal alles afgeleid, kan dan wel geene andere zijn, met opzigt tot de ons ter beantwoording voorgestelde vraag, dan deze: Het is niet met regt, dat men zich, Ier aanbeveling van gemeenschap der goederen onder Christenen, beroept op het voorbeeld der eerste Jeruzalemsche Gemeente.

Toen was, nog is de stof te maglig voor den geest. Nog is de tijd niet rijp voor dc verwezenlijking van zoodanig denkbeeld. Bij iedere proeve zou men op

Sluiten