Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijner Barre voelers toegevoegd, Leriglte hij zijnen vrienden , welk ccnc loopbaan hij gekozen had; vruchteloos waren hunne dringende vermaningen om terug te keeren; zij werden, gedurende de eerste vier weken , niet toegelaten."

Lutiiers vader nam het hem zeer kwalijk, gelijk nog blijkt uit eenige latere geschriften van den zoon, b. v. uil een geschrift Over de geestelijke en klooster-geloften (1), 't welk hij den 21 Nov. 1521 aan zijnen vader zond (2), en waaruit onze Schrijver eenige zinsneden mededeelt. Doch dit schreef luther zestien jaren na zijnen overgang, gelijk l. w. LI. 71 zelf opgeeft. Desniettemin trekt l. \v. bl. 72 en '3 daaruit het gevolg: » Uit deze en dergelyke ontboezemingen blijkt het, dat lutiier zijnen overgang tot het kloosterleven heimelijk afkeurde, en naar gronden zocht, om zijn verhaast besluit voor zich zeiven, voor anderen, en allermeest voor zijne ouders te vergoelijken. Dit nu is eene onnaauwkeurigheid, die den Lezer geheel in de war brengt; want juist dit moet men vasthouden, dat luther zijnen overgang tot liet kloosterleven, toen hij dien deed, niet heimelijk afkeurde; maar uil volle, onverdeelde overtuiging denzelven deed; want dit is 's mans karakter en dit zijne grootheid, dat hij, terwijl hij iets deed, nooit weifelde. Het was zestien jaren later, dat hij dien slap afkeurde, maar toen ook niet heimelijk, maar, volgens zijn karakter, openlijk, voor de gcheelc wereld.

(1) Vorkoord wordt de titel hl. 71 Ijij ni;u,\k weddik opgegeven, Over dc Geestelijken en Kloostertjelof ten.

(a) Zie be witte, wtihb's Briefe II, 98—1U3.

Sluiten