Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cd op, door zwaarmoedigheid vermccslerd, cn liet niemand binnen; na eenigc dagen kwam lukas emberger , een vriend der Toonkunst, met twee knapen, en opende dc deur met geweld, nadat zij, gedurende Jangen tyd, vruchteloos hadden aangeklopt; toen vond men l«tiieb bewusteloos op den grond liggen; dc nwzijk (waarschijnlijk het gezang der beide knapen) wekte hem uit zijne vcrllaauwing op, cn zoo kwam dc ongelukkige weder tot zich zclvcn."

«Omstreeks dezen tijd kwam mjther in de eerste aanraking met den cerwaardigen en geleerden Generaal Vikarius, Dr. joiiahs staupitz, een man van verlichte kunde, diep betreurende het verval van Kerk cn zeden, wiens vrijzinnige begrippen in dc geschiedenis der Hervorming niet onbekend zijn. Als gunsteling van fredeiuk dek wijzeif, genoot hij een bijzonder aanzien. De ernstige zwaarmoedige houding, dc hooggeroemde vroomheid van den jeugdigen klooslcrbrocdcr augustinus, ontsnapten niet aan zijn vorschcnd oog; hij trad weldra in een bijzonder gesprek met zijnen onderhoorige, en trachtte deszelfs twijfelingen weg tc nemen. Toen mjther den waardigen staupitz verklaarde , hoe zeer de raadsels der Voorzienigheid hem beangstigden, antwoordde deze, volgens luthers eigene getuigenis: »In de wonden van Christus zult gij de Voorzienigheid vinden, en nergens anders. Leer den Vader in Christus kennen; geloof aan Dezen, dan zal zich alles tc zijner tijd ophelderen ; maar dat doen wij niet, cn daarom blijft God ons verborgen cn onbegrijpelijk." Eens beklaagde mjther zich, dat God, onder bedreiging van dc vrccssclijkstc straffen, ccnc volkomenheid van den zondaar cischic, welke deze niet bereiken kon. Toen hernam dc wijze Meester : »Voor werkelijke zonden heeft jezus vergeving

Sluiten