Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

industrie getoond wordt, dat zij goede vakarbeiders waardeert, door hen veel hooger te betalen dan de onbekwamen. Aan de arbeiders, en vooral aan de bekwame vakarbeiders is het, om zich te keeren tegen het streven, dat in vele vakvereenigingen voorzit, om, uitgaande van zeer hooge loonen (minimum), de individueele belooning der leden van zulk een vakvereeniging aan normen te binden, die practisch beteekenen een nivelleering, die voor belooning van vakbekwaamheid, handigheid en extra intelligentie, weinig of geen ruimte overlaat."

Dat in onzen tijd, nu in alle groote centra vak- en ambachtscholen zijn, nu er beroepsvoorlichting, vaak zelfs mede op grond van psychotechnisch onderzoek wordt gegeven, een dergelijke klacht geuit moet worden, is niet zonder beteekenis. Misschien zijn er nog meer oorzaken aan te wijzen, dan die in het hierboven aangehaalde genoemd worden. Het meer en meer oppervlakkig worden der jeugd, door gebrek aan verstandige discipline, zal vrij zeker het zijne er ook wel toe bijdragen. Maar in elk geval is het van belang, dat

de oogen eens opengaan voor het kwaad, dat ons in den industrieelen wedijver met andere landen, het loodje doet leggen, Dat b.v. de Duitsche arbeiders een beteren naam hebben, is, gelooven we, voor een groot deel te verklaren door de veel grootere tucht, die daar vroeger zeker heerschte bij het onderwijs en die nu nog nawerkt op de vakscholen."

Tot zoover het Handelsblad. Zeker, er schuilt een kern van waarheid in dat, wat hier het Handelsblad schrijft. Wie was het ook al weer, die zei „elke dwaling is een overdreven waarheid?" We kunnen ons voorstellen, dat er lezers van het Handelsblad zijn, die altijd door nog maar huldigen het principe „baas in eigen huis" en „leve de vrijheid" en zich maar kwalijk kunnen vereenigen met de bedoelde looneischen der vakvereenigingen. Evenwel, het is niet zoo eenvoudig als hier wordt voorgesteld.

Ach, waren alle menschen wijs

En deden daarbij wel.

Het Handelsblad weet de rest.

INTEEKENFORMULIER

Motto: Elke abonné zorgt voor een nieuwen abonné.

Ondergeteekende .. ;

Woonplaats - - -

(Straat en huisnummer)

abonneert zich met ingang van Januari 1926, op het maandschrift „Aanleg en Beroep". Redactie en Administratie Alb. Thijmstraat 1 bis A, Utrecht.

Handteekening

N.B. De eerste jaargang is nog in enkele exemplaren volledig a f 4.— verkrijgbaar. Dit formulier ingevuld te zenden aan Administratie Alb. Thijmstraat IbisA, Utrecht, of in te leveren bij boekhandel, die voor afdoening zorg draagt.

Sluiten