Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgende medegedeeld. Het was van het grootste belang een goede keuze van beroep en werkplaats, fabriek of atelier te doen. Zulke zaken moesten rijp overdacht en ernstig beslist worden, heel haar levensgeluk kon er van afhangen en heel dikwijls zelfs haar eeuwig geluk. Voorbeelden uit het dagelijksche leven werden aangehaald. Hoe dit nu te doen?

Om een goed vak te kiezen moest zij naar een bureau voor beroepskeuze gaan. Bestond er in hare omgeving zulk 'n inrichting niet, dan moest zij: lo, raad vragen aan den dokter, om haar gezondheidstoestand te kennen; 2o, aan hare onderwijzeres den uitslag vragen van het medisch schooltoezicht, dat over hare lichamelijke werkgeschiktheid zal oordeelen; 3o. het oordeel vragen van de leidster der Jeugdorganisatie of bestuurster van het leersecretariaat, die haar zal kunnen inlichten betreffende bestaande vakken, waar er toekomst voor haar is of die in hare omgeving met vrucht uitgoefend zal kunnen worden (het heen en weer trekken der meisjes zal daardoor kunnen voorkomen worden, alsook zooveel mogelijk fabrieksarbeid).

Hoe zou zij dat kunnen vinden?

Zij zou nooit alleen er op uit mogen gaan om atelier of fabriek te gaan zoeken, zij zou moeten vragen aan haar moeder of aan een ander bekwaam persoon met haar mede te gaan. Dit kan nooit aan een meisje van haar leeftijd mogen worden overgelaten. De moeder of hare plaatsvervangster zou moeten weten waar zij naar toegaat, waar zij haren vrijen tijd doorbrengt, en hoe haar arbeidsvoorwaarden zijn, waaronder zij werkt; ook wie de meisjes zijn met wie zij zal werken, daar zij een meisje is die zich meer wil houden aan hare roomsche overtuiging dan aan het geld; meer aan hare zielenreinheid, meer aan hare meisjesfierheid. Alles zal mogen vergaan maar hare ziel niet. Zij zal een winstgevend maar eerlijk beroep moeten kiezen.

In deze bijeenkomst werd weder het goed recht der R. K. Vrouwenbeweging bewezen, want zóó haar jongeren opvoedende, zal zij meisjes opleiden, die als arbeidersvrouwen van later de verchristelijking der maatschappij zullen helpen bewerkstelligen.

Hilversum.

M. VAN OS.

UIT DE PERS. mededeelingen

Rotterdam: Bureau voor Beroepskeuze; Geschiktheid voor Middelbaar Onderwijs: Het bureau hield op 8 Juli zijn jaarvergadering in den Rotterdamschen kring aan den Eendrachtsweg.

In deze bijeenkomst hield dr. H. L. W. van Beuningen van Helsdingen, de geneeskundige raadsman van het bureau, een voordracht, getiteld: Bijdrage tot het onderzoek naar de geschiktheid tot het volgen van middelbaar onderwijs.

Dr. van Beuningen begon zijn voordracht met er op te wijzen, dat, nu voor de toelating op de scholen voor middelbaar onderwijs geen vreemde talen meer gevraagd worden, de U. L. O.-scholen uitgeschakeld worden en aan de volksscholen een taak wordt toegewezen, die haar tot dusver was ontgaan, De moeilijkheden hierbij zijn spoedig aan den dag getreden.

De toelating geschiedt than op een verklaring van het hoofd der school, dat de leer-

Sluiten