Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het werk van de overheid echter op dit terrein is niet in de eerste plaats een individ ue 1 -pa e d agog isch e n dienst in het leven te roepen en te onderhouden, uitsluitend voor hen die niet naar oonfessioneele of bijzondere commissies willen gaan, maar ligt in een andere richting. Particulier initiatief en overheidszorg hoeven elkaar evenmin uit te sluiten, als dat het eerste de tweede overbodig zou maken.

Want de overheid moet in deze de individueele belangen, vooral langs den weg van de saneering van den geheelen oeconomischen toestand behartigen. De overheidsbureaux tot voorlichting bij beroepskeuze moeten zich dan ook fin de alleereerste plaats in dienst stellen van de oplossing der vraagstukken van het algemeen belang op dit terrein, en zij moeten trachten maatregelen te nemen, die er toe kunnen leiden, dat de verspilling aan tijd en geld die door de chaotische beroepskeuze en de onrechtvaardige verdeeling van werkkrachten, hoogst bedenkelijke lekken slaat in den bodem van de schatkist, zooveel mogelijk worde beperkt. Wie kan ontkennen dat dit bezuinigingswerk van de eerste orde is?

Op dit terrein moeten de methoden van een rationeele beroepskeuze en van een rationeele selectie van werkkrachten zoo nauw mogelijk met elkander worden verbonden.

Zoo hebben de belangrijkste bureaux voor beroepskeuze in Duitsahland de zaak ook opgevat, en sinds eenigen tijd werken deze bureaux op bijzonder nauwe wijze samen met de industrie. Berlijn bijv. selecteert voor tal van industrieën de a.s. leerlingen en vereenigt op die manier beroepskeuze en personeelselectie op voor beide partijen hoogst glukkige wijze. Hetzelfde doet het Keulsche Bureau voor Beroepskeuze, b.v. voor de geheele metaalindustrie uit die

buurt en in Neurenberg en Frankfort en andere steden volgt men dit na.

Fabrieken, die tevoren een arbeidsverloop hadden van tientallen procenten hebben geen of slechts enkele procenten verloop meer. Hier wordt de bovenbedoelde chaos dus zeer effectief gerdend.

Men zou nu kunnen opmerken, dat indien dit voor de industrie van groot belang is, aan de industrie zelf moet worden overgelaten of deze al of niet de zaak ter hand wil nemen. Maar, afgezien van allerlei andere redenen vergeet men dan, dat waar de Gemeente bijna geheel draagt de kosten der werkloosheid en, voor een groot deel de kosten van het zonder succes genoten onderwijs, zij ook de volle verantwoordelijkheid draagt tegenover de belastingbetalende burgerij, indien zij niet maatregelen treft die zelfs reeds in de naaste toekomst belangrijke besparingen kunnen ten gevolge hebben.

Ten aanzien van de selectie van de leerlingen voor voortgezet onderwijs is het Bureau voor Beroepskeuze de aangewezen dienst, om de noodzakelijke aanvulling te geven op verklaring van de Lagere School of toelatingsexamen van de Middelbare Scholen. Naast het oordeel over de kennis van een a.s. leerling behoort een diagnose gesteld te worden over zijn kunnen. De toepassing van een dergelijk aanvullend onderzoek omtrent intelligentie en arbeidstype (differentiatie intelligent denken en intelligent handelen etc.,) draagt in Duitsche, Engelsche en Amerikaansche steden zooveel vrucht, dat van het vroeger groote aantal mislukkingen, slechts enkele procenten overblijven. Het voorbereidend werk, dat hiertoe gebeuren moet, is ook in Utrecht in vollen gang.

Wat op deze wijze bespaard wordt, is vele malen de kosten van een Bureau voor Beroepskeuze (één leerling M. S. kost aan

Sluiten