Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingssfeer betrokken worden. Is dit het geval, dan maken wij er met te meer reden als feit tot verheugenis melding van. Het afgeloopen jaar werden geen congressen of dgl. aan de voorlichting gewijd. De Christelijken maken inmiddels voortgang, terwijl de katholieke bemoeiing op dit terrein stationnair bleef en die der overheid reeds blij was te kunnen behouden, wat aanwezig was.

Tot op heden schonken wij in ons maandblad in overwegende mate aandacht aan 't beschouwend gedeelte der voorlichting en minder aan het practische deel.

Dat was noodig en alleszins geboden. Wij stellen ons inmiddels voor en hebben daartoe bereids de noodige voorbereidingen getroffen, in de toekomst meer materiaal voor de practijk te bieden. Hoe gaarne ook, wij kunnen niet alles tegelijk. Het is ons bekend, dat er onder onze

lezers getroffen worden, die met niet weinig ongeduld dit practisch gedeelte tegemoet zien.

Wij zuillen ernstig streven aan hun verlangen in den komenden jaargang te voldoen. Met bijzondere erkentelijkheid herinneren wij ons de ondervonden medewerking en meenen met alle recht daarvan met name te mogen noemen de zeer waardevolle artikelen van Dr. W. Geerts, die — het bleek ons van meerdere zijden — bijzonder op prijs werden gesteld.

Wij vragen allen ons de noodige medewerking te willen blijven schenken, zoowel aibonné's als medewerkers.

Wij wenschen allen een van harte Zalig Nieuwjaar, bidden Gods rijksten zegen over het werk der beroepskeuze-voorlichting en ten slotte tot weerziens in den komenden derden jaargang.

UIT DE PRACTIJK DER BUREAUX VOOR BEROEPSKEUZE

Wij laten thans volgen het jaarverslag van het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze te Utrecht en te Amsterdam.

Het Bureau werd aanvankelijk ondergebracht in twee kamers van het stadhuis; deze huisvesting bleek echter spoedig onvoldoende. Een afzonderlijke wachtkamer voor het publiek was niet aanwezig, terwijl een lokaal voor psychologisch onderzoek geheel ontbrak. De belangstelling, waarin het Bureau zich mocht verheugen, nam zóó toe, dat spoedig naar een betere huisvesting moest worden omgezien; deze werd ge¬

vonden in het voormalig wijkmeesterskantoor aan den Wittevrouwensingel, over welk gebouw het Bureau in de maand Juni de beschikking kreeg. Nadat de noodzakelijke voorzieningen waren getroffen kon het Bureau medio September in zijn geheel in gebruik genomen worden. Op 21 September had in tegenwoordigheid van Burgemeester en Wethouders, raadsleden en genoodigden, waaronder een vertegenwoordiger van den Rijksdienst der Arbeidsbemiddeling en Werkloosheidsverzekering, de officieele opening van het gebouw plaats, waarbij wethouder de Waal Malefijt een openingsrede uitsprak en dc

Sluiten