Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den directeur klaar gekomen. De behandeling hiervan in de Commissie in pleno zal eerst het volgende verslagjaar plaats kunnen vinden.

Daar mede door het vertrek van eenige leden, één subcommissie te gering in getalsterkte werd, werd op het einde van 1924 besloten deze subcommissie op te heffen en haar leden bij de twee andere subcommissien in te deelen. Voor deze twee subcommissiën werden dit jaar in 't geheel opgeroepen 100 jongens en 20 meisjes, van wie 90 jongens en 16 meisjes zijn gekomen. Door 5 jongens en 4 meisjes werd het advies niet opgevolgd; 1 meisje bleef voorloopig onder geneeskundige behandeling, in 2 gevallen werd voor uitzending naar buiten gezorgd en 1 geval werd doorgezonden naar de afdeeling Maatschappelijk ongeschikten van den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst.

Het aantal nieuwe aanvragen om advies bedroeg 6275, zijnde 4192 voor jongens en 2083 voor meisjes, in totaal 233 meer dan het vorige jaar.

De werkzaamheden van het Bureau breidden zich hierdoor weer uit, ook doordat een steeds stelselmatiger en intensiever onderzoek aan de adviseering ten grondslag werd gelegd. In den loop van het jaar werd daarom een ambtenaar aangesteld om bij de adviseering behulpzaam te zijn.

Bij de uitbreiding van Amsterdam bleek het voor velen wel een bezwaar om van afgelegen gedeelten, zooals het Tuindorp Watergraafsmeer, naar het Bureau te komen, ien einde deze menschen beter in de gelegenheid te stellen van de diensten van het Bureau gebruik te maken, houdt bij wijze van proef een adviseerend ambtenaar wekelijks aldaar een zitting. De Woningdienst was zoo bereidwillig een kamer van de woningopzichteres in de Landbouwstraat één middag per week hiervoor af te staan. Vóór

dien was hieraan eenige bekendheid gegeven door het houden van een paar lezingen op oudersavonden van scholen in het Tuindorp Watergraafsmeer en tevens was aan de hoofden verzocht de leerlingen op deze gelegenheid te wijzen.

Op Vrijdag 26 Juni van 2.30—3.30 uur werd de eerste zitting gehouden. In totaal hebben zich 22 nieuwe gevallen daar dit jaar aangemeld, zijnde 14 jongens en 8 meisjes. Voor een herhaald bezoek kwamen nog 8 jongens en 3 meisjes. Daar de tijd van proefneming zeer kort is, kunnen ten aanzien van het resultaat nog geen mededeelingen worden gedaan.

Ter toelichting diene, dat in het Tuindorp Watergraafsmeer 3 scholen zijn; van één dezer verlieten in Februari 7 leerlingen de hoogste klasse en van de twee andere in Augustus resp. 36 en 38 leerlingen.

In het verslagjaar zijn de leerlingen, die van het 7e leerjaar komen, gesplitst ia leerlingen van openbaar eu Bijzonder onderwijs.

Van de leerlingen, die zich hebben aangemeld, kwam 81 procent vait de openbare lagere school (met inbegrip van het 7e leerjaar) en 19 procent van de bijzondere scholen; 9,6 procent Hiervan was afkomstig van R.-K. scholen en 8,8 procent van Christelijke scholen.

1428 leerlingen imeldden zich bij het Bureau aan, die het 7e leerjaar hadden doorloooen; het vorige jaar bedroeg dit aantal 1384.

Hoewel over het algemeen de onderwijzers bij de leerlingen wel de aandacht op het Bureau voor Beroepskeuze vestigen, blijkt in sommige gevallen, dat aan de samenwerking tusschen de school en het Bureau nog wel wat ontbreekt. Zoo kwam b.v. voor een der subcommissiën een jongen, die na de 5e klasse te hebben doorloopen, door moeder met Februari van school was ge-

Sluiten