Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

va" schuld bewustzijn van het niet toerekenen der zonde. Hoofdzakelijk wordt het lijden en sterven Z Jezus voorgesteld als de grond der zondenvergeving Pn regtvaardiging. Maar in welk verband? Dit is Cen der diepste geheimen van hel Christendom, dat beter gevoeld dan verklaard wordt. Onbijbelsch is het egnp, alsof zondenvergeving eerst door den dood >an jezus Gode mogelijk ware; onbijbelsch, dat de geregl'gheid Cods moest bevredigd worden; maar even nbijbelsch de voorstelling, dat God geene verzoening zou noodig gehad hebben en aan den dood van jezvs uit godde ,jke w.llekeur zulk eene hooge waarde zoude g echt hebben. Het verband tusschen jezus dood en de verg.ffems van zonden wordt in de II S niet opgegeven; de uitdrukkingen zijn ontleend vai, de flcnheorie, zoo diep in 's menschen gemoed geplant. Men zoude jezus offerdood eene verhevene accomi tnodatie der Godheid „aar de menschelijke behoefte kunnen noemen (11), eene daadzaak, om ons de m:qU vergiffenis te doen vertrouwen, om die van Gods zijde te waarborgen. Door het geloof verkrijgt de mensch deel aan die heilgoederen, door chkJus ervvorven: want het geloof is die werkzaamheid en

met het"1!, 1 geest> «aardoor hij

"eedt het ' gC "" S^ehjke in gemeenschap treedt, het is eene verheffing van den geheclen in

vvendigen mensch, vooral van gemoed en'wil, tot de

beTrTkin. ^oV °m,glbare ^ ^ ^ met

van den ,CnRISTDS' de geheele werkzaamheid mcnsch' waardoor hij zich cikistus heilgoederen toee.gent.) De werking (vrucht) des geloofs is e reytvaardiging, welke daarin bestaat, dat God

'.™f"°,t r,?k cc"° bc"i-ikin»"

I842! 9 TPStvaard'g nare e„ ,lc„ „i|

Sluiten