is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1842, 01-04-1842

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ophanden zijnde verwoesting de Discipelen van den Heer ontroerde, nog altijd ook het middenpunt des Christelijken geloofs zijn gebleven, en hetgene daarvan uitging, zou op het Christelijk leven bestendig •zijnen invloed hebben uitgeoefend. Indien God niet door de verwoesting des tempels tusschenbeide waie gekomen, ware alle moeite van paulus te vergeefs geweest; ware bet Christendom eene secte, eene denkwijze onder de Joden geworden, ware het Christendom na weinige jaren weder verloren gegaan. Wat is nu nog gebeurd? De geheele Christelijke Kerk heeft in massa toch nog het Oude Verbond hersteld. Er is weder onderscheid van Priesters en Leeken ontslaan. "Weder is er een Opperpriester verrezen, een Paus, in naam en daad aan AanoN gelijk. Weder is de dienst van God in geest en waarheid verdrongen door eene dienst in letter en vormen, en als gij in Zuidelijk en Oostelijk Europa de kerken van christtjs intreedt, meent gij nu nog eer een Joodschen tempel dan een heiligdom van God, die een geest is, te ontwaren. Maar nu, nu God in Jeruzalems val zoo sterk heeft gesproken, is er toch eene hervorming, eene voortgaande heiliging in geesl en waarheid, voor Christus Gemeente mogelijk. Maar wat is zelfs nog le zien, waar men meent, dat die hervorming reeds plaals had? Zijn er niet zelfs in de Evangelische Kerk des Heeren tot. op den dag van heden velen, wier Christendom niet anders is dan een eenigzins gewijzigde vorm der oude Joodsche wereld , van welke velen aan mozes veelmeer zijn toegedaan dan aan Christus, voor welke liet Ouce Testament veel dierbaarder is dan het Nieuwe, die ruim zooveel op hebben met de Wel als met iet Evangelie? Wat zou het zijn, bijaldien tempel en