Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooistellingen der Grieken vinden wij wel geene bronnen, uil welke de voorstelling des Evangelies kan zyn voortgevloeid.

Meer zuiver en verheven is het Oud-Testaraentische idéé des kllerhoogsten. Deze is de eerste oorsprong, Schepper aller dingen , ook der slof. Ily is de zorgdragende en goedertierene Opvoeder, een heilig God, die zijn volk tot heiligheid wil opleiden, medelijdend en vergevend, regtvaardig, maar tevens genadig, die met meer dan vaderlijke toegenegenheid zijn afkeerig volk behandelt. Voortreffelijke, verhevene voorstelling voorwaar! die wij bij mozes 5 jesaja , jeremia en andere Profeten aantreffen, maar toch in een drieërlei opzigt beneden de Evangelische. Vooreerst, Gods liefde verschijnt in het O. V. niet in dat zuiver licht gelijk in het N. V. In het eerste straft God, opdat het volk tot Hem wederkeere; na de bekeering vergeeft Hij; — in het tweede gaat de vergeving vooraf als prikkel of beweegmiddel om lot God terug te keeren. In het O. V. moet de zondaar het eerst tot God komen, in het Evangelie komt God lol den zondaar; — daar leidt hij menschen op door de wet en vrees voor straf, hier door liefde; — daar haat God den zondaar, hier de zonde. Vervolgens is God in het O. V. een Opvoeder der Joden , niet in dezelfde male de Vader en Opvoeder van allen, gelijk in het Evangelie. Eindelijk, volgens het O. V. is Jeruzalem de plaats, het middenpunt, der vereering van Jehova, naar hel Evangelie zal men noch te Jeruzalem, noch op Gerizim , maar in geest en waarheid God vereeren. — Uit alles wat en Grieksche "Wijsgeeren en Hebreeuwsche Godsmannen ons van Gods wezen en gezindheid hebben geleerd , vergeleken met de Evangelische voorstelling van Gods wezen, blijkt op het

Sluiten