Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemeente uit leden, in gelijke heirekking tot elkander slaande, zamengesteld, waarbij alleen de Aposlen eenigen voorrang hadden, zoodat de inrigting en liet bestuur der Gemeenle van dezen uitging, cn zij eerst uil bijzondere omstandigheden aanleiding namen om andere kerkelijke bedieningen in te stellen. De eerste daarvan was die der Diakenen. De sterkste tegenstelling in die eerste Gemeente was die van het zuiver Joodscbe en het Hellenistische (5). Die moge in het begin door de kracht der eerste liefde bedekt zijn geweest, weldra trad zij te voorschijn, en dit gaf aanleiding lot de aanstelling der eerste zeven Diakenen. Ook hier moest, gelijk zoo menigmaal in de kerkelijke geschiedenis blijkt, het zwakke der menschen, onder het bestuur der Goddelijke wijsheid, tot bevordering van het Godsrijk dienen. Want daardoor werden uitstekende mannen, van Hellenistische afkomst en vorming, tot openlijke werkzaamheid geroepen, en deze waren van vele zijden meer voorbereid, om het Evangelie als de gronding van eene geheel nieuwe, van het Jodendom onafhankelijke en voor alle menschen gelijkelijk bestemde, inrigting lot zaligheid te verslaan en te verkondigen. Op soorlgelijke wijze zijn de Apostelen waarschijnlijk bij de uitbreiding der Gemeente tot het aanstellen van Ouderlingen gekomen, die hen in het opzigt over de Gemeente zouden behulpzaam zijn. Het onderwijs en de slichting der Gemeente, hoewel bijzonder aan de Apostelen, die uit den aard der zaak in het hoogste aan-

(5) Hellenistisch noemt men hetgeen bijzonder ei^en was aa„ d„

T ,, n "alestina, op welke de be8chavinK der volken

—, uu jjcscnaving der v

onder welke zij woonden en bijzonder der Grieken (Hellenen) ten invloed had uitgeoefend.

groo*

Sluiten