is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1842, 01-04-1842

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

petrus en johanhes waren overgekomen en bet werk •van pniLiPFUS voltooiden, en daardoor tevens aanleiding gaven, dat simotï. die zelf eerst geloofde, zijn door de zonde beheerscht en voor den heiligen geest onvatbaar gemoed bloot gaf.

Terwijl inlusschen de meesten dergenen, die, door de vervolging verstrooid, tot in Phenieië en Cyprus en Anliochië het Evangelie bragten , alleen tot Joden spraken, waren er enkele, uit Cyprus en Cyrene afkomstig, die zich gedrongen gevoelden ook aan de Heidenen jezus den Heer te verkondigen (8). Zoo werd hel eerst door deze hel beginsel, waarvoor stephakus gestorven was, in practijk gebragt. Waren nu op deze "wijze, geheel onafhankelijk van de werkzaamheid der Apostelen in Judea, gemeenten ontslaan , dan zou onder de eerste verkondigers van het Evangelie zelve eene scherpe en niet te overwinnen tegenstelling ontstaan en de Gemeente van den aanvang af in twee vijandig legen elkander overstaande partijen verdeeld zijn. Maar deze versloorende invloed, met welke de eenzydige rigtingen van het menschelijke de eenheid van het werk Gods van den aanvang af bedreigden, werd door de heerschappij des heiligen geesles te keer gegaan; en wij erkennen de wijsheid Gods, als wij opmerken, dat juist, toen de Apostelen zulks voor hunne werkzaamheid behoefden, juist op dat tijdstip, waarop het Evangelie door anderen aan Heidenen begon verkondigd le worden, hel hun nog ontbrekende inzigt daaromlrent, ook door buitengewone tusschenkonist, werd medegedeeld. Dit is het oogpunt, waaruit de geschiedenis van den Hoofdman cornelius met de daarmede in verband staande bij-

(8) lland. XI : 19 en 20.