is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1842, 01-04-1842

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•verdorvenheid der zeden, die in Corinlhe bijzonder door de, den zinnenlust zooveel bevrediging aanbiedende, dienst van Aphrodite bevorderd werd. Scherpzinnig is de opmerking, dat de wijze, waarop des Apostels prediking over het algemeen te Athene was opgenomen, een ter nederslaanden indruk op zijn gemoed moest hebben achtergelaten, voorzoover hij niet door het geloof aan de alles overwinnende goddelijke kracht van het Evangelie boven alles, wat hem nederdrnkken kon, verheven werd, ea dat hij misschien daarom bepaaldelijk te Corinthe het woord van den Verlosser, die voor de zonden der wereld stierf, liet werken, zonder zich, gelijk Ie Athene, in zijne voordragt naar de meer beschaafden te schikken. Het bewijs, dat paulus voor hel Evangelie te Corinlhe bezigde, was dat, hetwelk te allen tijde die verkondiging het sterkste steunde, en zonder 't welk alle andere bewijzen vruchteloos waren, na-, melijk dat des geestes en der kracht, of de wijze, waarop het Evangelie door deszelfs goddelijke kracht werkte op de, wegens gevoel van zedelijke behoefte, daarvoor ontvangbare gemoederen.

Tijdens hel verblijf van paulus te Corinthe en zijne werkzaamheid vandaar uit door Achaje, kwam timotheüs van Thessalonica terug, met berigten omtrent den toestand der gemeente aldaar, welke paulus aanleiding gaven tot hel schrijven van zijnen eersten Brief aan dezelve. Later bespeurde de Apostel, dat die Brief zijn doel niet geheel bereikt had. De dwcepachtige rigling in de gemeente was toegenomen. Men verdraaide de woorden des Apostels tot bevestiging van vermeende openbaringen omtrent de nabij zijnde toekomst des Heeren; ja ging zoo ver, om daartoe eenen Brief op zijnen naam te verdichten.