Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Israël? Geeft Hij er zich niet gerccdelijk voor over aan den lang voorzienen en doodelijken nijd van Phariseën en Sadduceën, van Wetgeleerden en Priesters? Ja, brengt Hij aan zijne zucht voor het heil der schamelen, geringen en verworpenen niet het dierbaarste offer, dal Hy haar brengen kan, hel oiler van zijn leven? Of zou Hij , naar menschelijke berekening, wel ooit door dc Overpriesters aan een kruis •zijn geklonken, zoo Hij zich de belangen der algemeen verachten en verwaarloosden niet zoo verwonderlijk en onverschrokken had aangetrokken ?

Velerlei hebben wij reeds opgemerkt, dat jezus zorg voor de lagere volksstanden in het schoonste licht plaatst. En ik bedrieg mij, of ik heb het bewonderenswaardigste in dezelve nog niet, dan in het voorbijgaan, aangestipt. Dit acht ik gelegen in datgene, wat haar geheel kenmerkend eigen is en haar in hel oog loopend onderscheidt. Ik bedoel de allernaauwsie, betrekking, waarin Hij zich lot de lagere volksstanden plaatst en waardoor Hij dezelve niet slechts van zijne liefde, maar ook van zijne achting de sprekendste verzekering geeft. Ik bedoel den eigenlijk gezegden omgang, dien Hy met dezelve houdt, eenen omeang, die zich niet minder door nederbuigende goedheid — in den edelen zin van het woord en vriendelijke gemeenzaamheid, dan door w aardige en zelfstandige houding kenmerkt. Aan de goedgezindeii uit dezelve hooren wij Hem zelfs den titel der leeuerste bloedverwantschap schenken en hen zijne broeders, zusters en moeder noemen (3). Ja aan visschers en tollenaren schenkt Hij zijne vertrouwdste vriendschap

(3) fllattU. Xtl: 46-60. 2I»rc. III: 31-25. luc. VIII: 19-21.

Sluiten