Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook dc overige stukken, in dit Deel voorkomende, hebben elk hun gewigt. De bijdrage tot de geschiedenis van het godsdienstig Separatisme in Nederland, door j. borsius , zal wel in onze dagen bijzondere belangstelling wekken. En de aloude waarschuwing, aan het slot onder den regtmatigen titel van waarheid medegedeeld, om wegens moeijelijkheden de erkende waarheid niet te verbergen, mag ook nog wel door velen worden behartigd. Het hoogstnuttige Archief hebbe, ook onder deszelfs nieuwen titel, vdorspoedigen voortgang!

Uit hel Hoogduitsch vrij vertaald en met eenige geschiedkundige bijvoegselen vermeerderd hebben wij ontvangen het werk: De Jezuïetenorde, haar oorsprong, inrigting, bedoelingen en leer, benevens de verderfelijke aard van het Jezuïtisme, uit het eigen wetboek der orde geschetst door Dr. s. jordatt, Hoogleeraar in de Regten te Marburg. Amsterd. 1840. Prgs f 3-60. De geschiedenis der Orde van de Jezuïeten van haren oorsprong af tot op onzen lijd, de inrigting der Orde, de beginselen, waarnaar zij bestuurd wordt en hare handelwijze, wordt hier uit de echte bronnen voorgedragen door eenen Regtsgeleerde, op zoodanige wijze, als voor allen, die in regt en deugd, in welzijn van Kerk en Staat belang stellen, gewigtig is en aller behartiging verdient. Het werk was dus de vertaling overwaardig in den tegenwoordigen tijd, en had wel eene meer naauwkeurige correctie van den druk verdiend.

Eene uitstekende dienst is der Kerkelijke Geschiedenis bewezen in het belang van Kerk en Staat beide, door de bewerking van De Zedeleer en Staatkunde der Jezuïten, uit de schriften van de voornaamste Theoloqen hunner Orde opqemaakt door

1842. 39

Sluiten