Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekking tot elkander ten slolle nog wordt aangewezen. Hel is voorzeker reeds eene regt gelukkige proeve van vergelijking, bij welke niet slechts gewezen wordt op het thans bestaande, gelijk het zich vertoont, maar wordt teruggegaan tot den oorsprong van beide genootschappen, waaruit alleen derzclver innerlijke geaardheid regt doorgrond kan worden en dus haar tegenwoordig bestaan in zijn eigenlijk wezen begrepen. Doch zoo is het dan ook blijkbaar, dat de Schryver, wat de Gereformeerde Kerk aanbelangt, veel te eenzijdig bij zwingli en zynen invloed op haar is blijven staan, en veel te weinig gewezen heeft op calvyn , wiens geheele leerstelsel, en wiens leer omtrent Gods genade, bijzonder den merkbaarslen invloed uitgeoefend heeft op een groot deel der Hervormde Kerk , vooral in ons Vaderland. Dit (G) mag nog wel eens opzettelijk in het oog gehouden en aangetoond worden, hoe door den invloed van calvyn de aard der Hervormde Kerk , althans in velen harcr leden zigtbaar, gewijzigd is geworden; opdat aldus ook de vergelijking van haar met de Luthersche Kerk des te naauwkcuriger worde. Maar ook zoo reeds, als deze proeve nu is , gelooven wij met den Schrijver en met den Heer van herwerden, dat dezelve veelzins nuttig zijn kan, zoo ter bevordering van broederlijke vereeniging, als ook ter waardering van het goede niet minder dan van hel gebrekkige, dat er in beide Genootschappen aanwezig is, en vooral ook ter volmaking van elk derzelve, opdat beide allengs meer in den geest van Christus volkomen mogen

(6) De hoofdzaak der in de Gody. Bijdr. op liet werk gemaakte aanmerkingen , komt mede teregt neder op de aanwijzing, dat dit gebrek door het geheele geschrift heen blijkbaar is.

Sluiten