Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slat dc duurzame uitkomst en de loop der geschiedenis het meer algemeen geldig oordeel heeft uitgesproken. Inlusschen indien hel geschieden zou, dan kon het «el op geene belere, of liever op geene andere, wijze goed gebeuren , dan waarop het in het voor ons liggend werk geschied is. Er is toch in hetzelve zeer weinig van het byzonder oordeel' des Schrijvers afhankelijk gemaakt, hij laat bijna uitsluitend de onbetwistbare daadzaken zelve spreken, en, waar oordeel noodzakelyk was , deelt hij meest anderer, in het openbaar uitgesprokene, oordeelvellingen mede. Hoewel dus de teregt hooggeachte gieseler. in zijne Voorrede betuigt, dat hij, ter waarborging den naam des Schrij\ers niel mogende noemen, toch wel mag verzekeren, dat hij alle innerlijke en uiterlijke vereischten bezit, tot eene naauwkeurige opdieping en eene bedaarde beoordceling van die gebeurtenissen noodig; is het met het volste regt, wanneer hij tevens te kennen geeft, dat het bij den aard van dit Geschrift voor den Lezer weinig afdoet, wie de Schrijver is. De berigten, zegt hij naar waarheid, welke alleen op het gezag des Schrijvers rusten , zijn inderdaad niet vele; en door rijke mededeeling van Actestukken heeft hij het den Lezer mogelijk gemaakt, onafhankelijk van hem, eene eigene kennis der gebeurtenissen te erlangen en er zich een oordeel over te vormen. En dat nu dit teedere punt, hoe moegelijk zulks ook ware, op deze wijze behandeld en voor ons tijdgenooten reeds in het licht gesteld is, dit verheugt ons grootelijks. Zoo toch kunnen allen, die de waarheid willen zien, zoowel binnen als ook buiten ons Vaderland, zich nu van den waren loedragt der zaken overtuigen, en niet, gelijk door velen ook builen 's lands geschied is,

Sluiten