Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(lal hij nog vaster op God en Christus kan stellen, naar dat hij van de waarachtige liefde zijnes hemelschcn Vaders en van de onwankelbare trouw zijnes hemelschen Vricnds zekerder kan oveituigd worden.

En iuzooverre nu dat vermogen in den Christen is, en die kennis, bewustheid en overtuiging, die wij beschouwd hebben, in hem zijn kan, inzooverre kan hij ook de verzekering, naar welke wij vragen, erlangen; cn daar wij tevens zien, dat er noch in noch buiten den Christen, door Gods genade cn zorg, iels ontbreekt, wat tot verkrijging van die vercischlen noodig is, vinden wij de vooronderstelling, waarvan de vraag niet alleen, maar waarvan ook de Heer zelf en zyne Apostelen uitgingen , evenzeer Chrislelgkwysgeerig bevestigd, als wij ze in de Apostelen en in vele andere belijders van den Heer historisch aanwezig vonden.

Maar is. dit nu zoo, dan gaan we verder, en komen al terstond van zelve weer terug op de vraag, welke dan toch de reden en hoe hel te verklaren zij, dat er onder de vele Christenen, by het licht des Evangelies, dat thans, dank zij den Heer! ook in onze Gemeente met verhelderden glans is begonnen te schijnen, zoo weinigen gevonden worden, die in hun geloof ten volle verzekerd zijn en de zaligheid des hemels vast verwachten ?

Dat de reden daarvan niet buiten hen, niet in God of Christus , maar in hen zelve te zoeken is, hebben we reeds meermalen kunnen opmerken. Dat de reden daarvan niet ééne en bij allen dezelfde is, ligt in den aard der zaak en wordt door de ondervinding gestaafd.

Wij vergissen ons niet, wanneer wij de voorname

Sluiten