Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben ons onderzoek geëindigd. Wij hebben eerst gezien, dat dc Christen reeds aan deze zijdo des grafs tot stellige verzekerdheid omtrent zijn gelukstaat na den dood kan komen. Wij hebben vervolgens bevonden, dat zulks inzooverre voor hem mogelijk is, als hij, 't geen daartoe vereiseht wordt, of reeds bezit of verkrijgt, en hij, 'l geen daartegen in den weg staat, te boven komt en overwint. Terwijl wij eindelijk, als van zelve, den weg gevonden hebben, om tot die volkomeno verzekerdheid to geraken of daarin bevestigd te worden.

Ik besluit met do woorden van den Aposlel joiiannes: deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den naam des Zoons Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt, en opdat gij, daarvan i'erzekerd, te vaster in den naam van den Zone Gods gelooft, en uwe blijdschap vervuld worde (7).

(7) 1 Joh. VI 13.

Sluiten