Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deel, detherapeuse : „so gibt es einen guten Klang".

Als aanloop wordt een rede van prof. Jelgersma genomen, in September 1907 te Amsterdam bij de opening van het Internationaal congres voor psychiatrie uitgesproken. Als het luiden van een geweldige en sombere alarmklok klonk deze rede, die tot onderwerp had — La civilisation comme cause prédisposante aux maladies nerveuses — De beschaving als praedisponeerende oorzaak van zenuwziekten.

Wat toen waar was, klemt inmiddels veel meer. Tusschen kinderen en volwassenen heerscht echter een groot verschil. Terwijl bij de laatsten de moreele factor de voornaamste is en de intellectueele nauwlijks meetelt, is het bij kinderen juist andersom. Het kind kent wel acute droefenis, maar die gaat nooit diep. Terwijl één teleurstelling aan het leven van een volwassene een onherstelbaren

knauw kan geven, komt zulks bij kinderen niet voor. Daarentegen bestaat er voor kinderen wel degelijk zoo iets als geestelijke overspanning en overlading en die wordt door onze zeden en instellingen bevorderd.

Over twee groote rubrieken dient de aandacht verdeeld : erfelijkheid en omgeving. In drie punten woidt de stof verdeeld : De voorkoming der zenuwachtigheid bij kinderen met betrekking tot de afkomst ; in de tweede plaats, welke gevaren de school in dit opzicht medebrengt en hoe die voorkomen of bestreden kunnen worden, en in de derde plaats, wat het huisgezin zelf in dezen doen kan en moet.

De drie punten worden in den breede uitgewerkt.

Waar aan het slot van geloofshelden sprake is, verschillen wij in waardeering tegenover den aangehaalde. Overigens om schrijver en inhoud onmisbaar. ■

UIT DE PERS

Berlijnsche omroep-voordrachten : Uit het beroepsleven : De Berlijnsche omroep heeft het plan gevormd om onder den titel „Mensch en Arbeid", een eigenaardige serie voordrachten te houden, die algemeene belangstelling waard is.

De bedoeling is iedere week het woord te geven aan een persoon uit den werkenden stand, bij voorbeeld een beambte of arbeider, die dan door middel van den omroep hun beroepservaringen kunnen mededeelen. Zoo zullen er bij voorbeeld onderwerpen aan de orde komen, zooals : „Een dag op de locomotief", „Machine en Arbeider", enz. Deze onpartijdige mededeelingen van menschen uit de arbeidersklasse zullen velen een indruk geven van het werk van anderen.

De keuze der aan te wijzen sprekers ge¬

schiedt in overleg met de vakvereenigingen.

Beroepskeuze te Eindhoven: Het R. K. Openbaar Bureau van Beroepskeuze zal van gemeentewege een subsidie van / 300 over 1926 ontvangen.

ü

Opleiding voor Kommies of Rijksklerk : Een ministerieele waarschuwing. De Minister van Financiën vindt aanleiding belanghebbenden te waarschuwen tegen personen, die er hun werk van maken op te leiden voor examen voor kommies of rijksklerk bij de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen tegen een onevenredig hoog lesgeld, dat dan later na aanstelling betaald zal kunnen worden. Candidaten voor de ambten van kommies en rijksklerk, van wie blijkt, dat zij zich op

Sluiten